superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Carta del DARP dirigida als sectors del Bovi i dels Èquids

  • Published in

DARPAclariments sobre la notificació de moviments- altes/baixes de bovins i èquids i lliurament de DIB's durant l'Estat d'Alarma

A continuació us deixem el text íntegre de la carta que ens ha remès el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP), sol·licitant que fem la màxima difusió.

" Per indicació de la Sub-direcció general de Ramaderia, i en resposta a diverses consultes rebudes en relació amb la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 - Suspensió de terminis administratius-, sobre si aquesta suspensió s’aplica als terminis establerts a la normativa d’identificació de bestiar boví (RD1980/1998) i a la de notificació de moviments (RD 728/2007), i consultada la Subdirección general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, així com l’Assessoria Jurídica del DARP, aquesta última considera que:

  • • En el cas dels terminis per a notificar altes o baixes de bovins, o per comunicar els moviments de bestiar, no es tracta pròpiament de terminis dins d’un procediment administratiu, sinó d’una obligació substantiva.
  • • L’estat d’alarma no eximeix del compliment de les obligacions derivades de l’exercici de l’activitat i si l’activitat ramadera continua s’ha de seguir desenvolupant amb sotmetiment a les mateixes obligacions, sempre que no siguin incompatibles amb l’estat d’alarma.

Per a realitzar aquestes comunicacions durant l’estat d’alarma, i sempre que no estigui implementat el tràmit telemàtic, els titulars de les explotacions enviaran un correu electrònic a la bústia de l’oficina comarcal informant les dades necessàries en cada cas.  Caldrà que les oficines comarcals guardin els correus electrònics rebuts com a comprovant de la comunicació realitzada.

Respecte al lliurament de DIBS:  

  • • En el cas dels naixements l’oficina comarcal enviarà al titular els DIBs per correu electrònic.
  • • En el cas dels moviments d’entrada, una vegada comprovat amb el SIR que les dades notificades pel ramader quadren amb el moviment enregistrat, l’oficina comarcal enviarà al titular els DIBs per correu electrònic
  • • En el cas de les entrades d’animals procedents d’altres països, en què és necessari disposar dels passaports per donar-los d’alta al SIR (bovins) o al GTR (èquids), el titular els adjuntarà escanejats al correu electrònic de comunicació. En el cas del boví l’oficina comarcal enviarà al titular els DIBs per correu electrònic.

Els titulars no hauran de presentar els documents identificatius (DIB i/o passaports) a l’oficina comarcal fins que no s’aixequi l’estat d’alarma."

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

     

 fde segell entitat ètica UFEC imatge color  fei 

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI
    BANER BA ca

 5 €

DONAR

 10 €

DONAR

 15€

DONAR

20€ 

DONAR

Donarem tots els fons recaptats al Banc d'Aliments per a l'adquisició d'aliments per a persones en situació de precarietat alimentària.
L'objectiu és arribar entre tots a poder subministrar 25 Tones d'aliments.