filet dor

superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

 

SUBHASTA POLTRES

NOTICIES DESTACADES

Mesures Extraordinàries de SGEAF – COVID 19

 • Published in

Esportt i activitat fisicaMesures extraordinàries adoptades per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Fisica en clau d’impacte econòmic del COVID-19 dirigides al sector Esportiu de Catalunya

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a través del Consell Català de l’Esport, ha adoptat una sèrie de mesures dirigides als diferents agents que configuren el sector esportiu de Catalunya amb la finalitat de garantir la continuïtat dels programes, línies d’actuació i activitats esportives af ectades per la pandèmia del COVID-19.

Davant l’evolució de la pandèmia provocada pel COVID-19 i, amb l’objectiu de protegir el sector esportiu dels perjudicis causats per aquesta emergència en els col·lectius que hi treballen, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, proposa l’adopció d’un conjunt d’actuacions concretes, pensades específicament per al sector esportiu a Catalunya i que complementen les mesures preses pel mateix Govern català i el Govern de l’Estat.

La proposta de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física respon, d’una banda, a la voluntat de compensar els perjudicis creats pel COVID-19 en el conjunt del sector esportiu, de pal·liar-ne els efectes en les entitats i col·lectius que hi treballen i de contribuir a la seva recuperació i l’enfortiment un cop se superi la situació actual. I d’una altra banda, a vetllar perquè cap entitat tingui perjudicis en l’aplicació de la dinàmica estatutària o reglamentària inherent en la seva vida associativa i democràtica.

Mesures immediates i excepcionals incorporades al Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

 1. Mesures aplicables amb efectes immediats sobre els programes de subvencions contemplats en el Pla Estratègic de subvencions 2019-2021.

1.1. Adopció de mesures de flexibilització, d’acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s’han vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per les mesures preses per combatre’l.

1.2. Adopció de mesures en els expedients de subvencions o ajuts en els quals no s’hagi complert l’objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, ja sigui:

 1. Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
 2. Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
 3. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.

Propostes complementàries a les mesures aprovades pel Decret Llei 8/2020 de 24 de març, que la Secretaria General de l’Esport i de l’activitat Física planteja en els diferents àmbits d’actuació que a continuació es detallen:

 1. Mesures aplicables als programes de subvencions vigents i previstos per l’any 2020.

1.1. Mantenir i agilitzar els procediments de convocatòries de subvencions de concurrència pública, i de subvencions nominatives corresponents als programes i línies de subvencions previstes a l’avantprojecte del pressupost 2020, sense esperar l’aprovació definitiva del pressupost de la Generalitat de Catalunya per part del Parlament.

1.2.D’acord amb les mesures excepcionals impulsades tant pel Gobierno Español com pel Govern de la Generalitat de Catalunya s’aprova:

 1. Suspendre el termini per donar compliment al tràmit d’acceptació atorgat a les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions en tramitació.
 2. Suspendre els terminis legalment fixats per a la presentació de la documentació justificativa d’aquelles entitats esportives beneficiàries que ja hagin percebut el 80% de subvencions corresponents als programes tramitats a l’empara de les Resolucions vigents.

1.3. Analitzar i preparar, junt amb el Departament responsable, la convocatòria de diferents programes a favor d’entitats esportives i municipis amb la finalitat de cobrir els perjudicis econòmics ocasionats com a conseqüència de les mesures de prevenció i control del Covid-19.

 1. Mesures per tal d’oferir liquiditat a les empreses i entitats esportives afectades per la crisi sanitària del Covid-19.

2.1. Posar a disposició del teixit esportiu català, especialment per als que no tinguin accés a crèdit mitjançant les entitats financeres, una línia de finançament directe entre el Institut Català de Finances (ICF) i el Consell Català de l’Esport de 10.000.000 euros per a operacions d’entre 20.000 euros i 300.000 euros amb carència del primer any i termini de retorn màxim de 5 anys. Posem a disposició de les entitats que hi puguin estar interessades la direcció del Consell Català de l’Esport i les Representacions Territorials de l’Esport per acompanyar -vos en aquests procediments.

2.2. Posar a disposició del teixit esportiu català, especialment per a necessitats de liquiditat, la línia de finançament a través de la qual AVALIS i l’Institut Català de Finances avalen el 80% dels préstecs que atorguin les entitats financeres, les quals assumeixen el 20% del risc. Es tracta de préstecs a quatre anys amb el primer any de carència. La informació complerta d’aquesta operativa es troba en l’enllaç http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat/.

2.3. Impulsar la implementació del contracte programa així com la declaració d’entitats col·laboradores de l’administració en aquells programes de subvencions i projectes impulsats per la Secretaria General de l’Esport i l’activitat Física que garanteixin un finançament més estable.

 1. Mesures excepcionals de suport als esportistes que formen part del programa ARC degut a l’ajornament dels JJOO de Tòquio 2020

 3.1. Prorrogar el Programa de l’Alt Rendiment Català (ARC), inicialment previst pel cicle 2017-2020, fins al 2021, per tal de garantir als 530 esportistes catalans inclosos en aquest programa les mateixes condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio del 2021.

3.2. Garantir l’aportació econòmica necessària per tal de fer efectiva la pròrroga d’un any més del Programa d’Alt Rendiment Català, de nou milions d’Euros addicionals, que se sumaran als 36 milions d’Euros ja destinats per la Secretaria General de l’Esport a aquest programa en el cicle 2017 – 2020, aportació econòmica destinada majoritàriament al col·lectiu d’esportistes, federacions i tècnics inclosos dins aquest programa, per tal de garantir les ajudes en forma de beques i subvencions als efectes de seguir preparant la cita olímpica pel 2021.

 1. Mesures complementàries en l’àmbit pressupostari per tal de donar resposta estructural i econòmica al sector esportiu.

4.1.Reestructurar el pressupost i així la previsió econòmica dels programes de subvencions i línies d’ajudes dirigides al sector esportiu als efectes de pal·liar les conseqüències estructurals i econòmiques, tant a curt com a llarg termini, produïdes per la crisi sanitària en el sector esportiu.

 1. Mesures excepcionals adoptades pels diferents centres de l’INEFC

5.1. En relació a la suspensió de la docència presencial fins 3/4/2020, acordades per Consell d’Estudis (16.03.20), s’afegeixen mesures més específiques en relació a classes teòriques, Treballs de Final de Grau, màsters, treballs de final de màster i   Pràcticums,  tant   de  grau  com   dels  màsters,   les  quals     queden explicitades a l’enllaç:

http://inefc.gencat.cat/web/.content/05_actualitat/noticies/Documents/Document-de-mesures-academiques-INEFC-BCN-_-COVID19-_-2020_03_20.pdf

 1. Mesures complementàries per tal de donar suport i visibilització a programes d’activitat física en els domicilis

6.1. Donar suport i visibilitat a les iniciatives del sector esportiu que busquin acompanyar la ciutadania, que aquests dies viu confinada a les seves llars, amb la proposta d’activitats i exercicis físics, a través de la iniciativa institucional “Gent activa des de casa”.

 1. Mesures respecte determinats tràmits administratius específics

7.1. Suspendre els terminis per a realitzar qualsevol actuació davant del Tribunal Català de l’Esport durant la vigència de la situació excepcional d’alarma. Sense perjudici de la suspensió en el còmput de dies en els terminis afectats pels procediments iniciats, es podran seguir presentant recursos i altres escrits davant el Tribunal Català de l’Esport, d'acord amb els mitjans habilitats per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, sense que això s’entengui com admesos a tràmit, així mateix els terminis dels mateixos quedaran suspesos.

7.2. Informar de la suspensió del termini per presentar propostes a la convocatòria EAC / A02 / 2019 per a totes les accions de l’Erasmus + Esport (associacions en col·laboració, petites associacions en col·laboració i esdeveniments esportius sense ànim de lucre).

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

     

 fde segell entitat ètica UFEC imatge color  fei 

  

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI
II ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE EN ESPAÑA : Descargar
Toggle Bar